Belbo.cz

Vladimír F. Mana

Personální principy státní služby a dobré vládnutí

Úvod Celá oblast veřejné správy, potřebuje mít garantovánu nejenom vysokou míru odbornosti osob, kteří ji jménem státu a ve prospěch společnosti vykonávají, potřebuje také garanci stability. Stálost, trvalost a nepřerušitelnost lze proto považovat za významné atributy dobré veřejné správy každého demokratického státu. V případě finanční správy se význam odbornosti a stálosti ještě zesiluje, protože jejím …

Personální principy státní služby a dobré vládnutí Pokračovat ve čtení »

Jeden úřad, jedna stavba, jedno razítko? Realita nebo vychytralý populistický slogan?

Víte, co nebo kdo je “vlastník technické nebo dopravní infrastruktury”? A víte, jakou roli hraje při povolování staveb? Pokusím se vám to vysvětlit. Když potřebujete povolení stavby, nestačí vám jenom rozhodnutí stavebního úřadu. Potřebujete také vyjádření organizací, které mají zákonné pověření starat se o silnice, vodní toky, vodní nádrže, vodovody, kanalizace, elektrovody, plynovody a další …

Jeden úřad, jedna stavba, jedno razítko? Realita nebo vychytralý populistický slogan? Pokračovat ve čtení »

Veřejné projednání EIA v době mimořádných opatření

Úvod Aktivní participace občanů na činnosti veřejné správy je důležitým znakem moderní demokratické občanské společnosti i znakem demokratického právního státu. Podle Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina) mají občané právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.[1] Představa, že se občané zapojují do veřejného života pouze účastí ve …

Veřejné projednání EIA v době mimořádných opatření Pokračovat ve čtení »

Jednotné environmentální stanovisko jako příležitost zjednodušit správní řízení v oblasti ochrany životního prostředí

(Publikováno v časopise Ochrana přírody 2/2022) Úvod Koncept jednotného environmentálního povolení (dále jen „JEP“) není novou myšlenkou. Poprvé byl diskutován před několika lety[1] v rámci mezirezortního připomínkového řízení věcného záměru tzv. „rekodifikace veřejného stavebního práva“. Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jej tehdy navrhovalo jako alternativu k maximalistickým představám o velmi široké integraci správních úřadů do nové …

Jednotné environmentální stanovisko jako příležitost zjednodušit správní řízení v oblasti ochrany životního prostředí Pokračovat ve čtení »

Ochrana životního prostředí při plánování a povolování staveb

(Příspěvěk na konferenci v Senátu Parlamentu ČR) ÚVOD Povolování stavebních záměrů patří mezi typické oblasti výkonu veřejné správy, kdy je nutné velmi často řešit otázku ochrany veřejných zájmů. A to v mnoha oblastech. Jednou z těch nejrozsáhlejších oblastí pak je zcela určitě ochrana životního prostředí. To platí nejen v případě vlastního povolování staveb, ale také v případě jejich umísťování …

Ochrana životního prostředí při plánování a povolování staveb Pokračovat ve čtení »

Ústavní střípky

V souvislosti s debatou o Turowu mne zaujaly zajímavé rozdíly mezi ústavními zákony obou států. Polská ústava stanoví, že “každý je povinen pečovat o životní prostředí a je zodpovědný za jeho zhoršení”. Podobnou povinnost “pečovat” Ústava České republiky nezná. Česká Listina základních práv a svobod pouze říká, že “každý má právo na příznivé životní prostředí” …

Ústavní střípky Pokračovat ve čtení »

Vláda jako správní orgán (esej)

Úvod Rozhodování vlády v pozici správního orgánu může být na první pohled tématem okrajovým. Nejen zkušenosti z let 2020 a 2021, které souvisely s vyhlášením tzv. „nouzového stavu“ a na něj navázaných krizových opatření vydávaných vládou, ale rovněž zkušenosti z jiných oblastí veřejné správy nám ukazují, o jak problematickou oblast výkonu veřejné moci se jedná. Široká oblast právních předpisů, …

Vláda jako správní orgán (esej) Pokračovat ve čtení »

V den svatého Mikuláše

Viděl jsem anděly Viděl jsem Mikuláše Hromadné veselí V košili od guláše Adventní neděle Svařáky se skořicí Večer nám ukáže Jak skončí trpaslíci  

Ochrana zemědělské půdy, aneb komentář k jednomu rozsudku

Úvod Komentovaný rozsudek Krajského soudu v Praze řeší několik žalobních námitek, které se týkají výkladu jak zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném ke dni žalobou napadeného správního rozhodnutí, tak výkladu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon …

Ochrana zemědělské půdy, aneb komentář k jednomu rozsudku Pokračovat ve čtení »