Belbo.cz

DOL je mrtev! Krajina podél českých řek bohužel nejspíš také.

Ve středu 8. února 2023 schválila Vláda ČR návrh na zrušení tzv. územní rezervy pro záměr vodní cesty Dunaj – Odra – Labe (DOL). Splnila tím jeden z bodů svého programového prohlášení. V médiích byl tento krok prezentován jako další vítězství nad (zlo)prezidentem Milošem Zemanem. Symbolické vítězství, které nejen ochrání českou krajinu před devastací, ale pomůže obcím a městům k dalšímu rozvoji.

Zrušení územní rezervy v Politice územního rozvoje je vážný krok s mnoha důsledky. Politika územního rozvoje je totiž nejvyšším stupněm územně plánovací dokumentace a její obsah je závazný pro tzv. zásady územního rozvoje (územní plány na úrovni krajů) i pro územní plány konkrétních měst a obcí. Zrušení rozsáhlé územní rezervy tak doslova otevírá dveře pro využití doposud blokovaného území k realizaci jiných záměrů. Proto jsme také v posledních měsících mohli číst a slyšet souhlasná vyjádření primátora Ostravy a mnoha dalších starostů a komunálních politiků, kteří již dnes plánují využití pozemků v územní rezervě DOL k realizaci tzv. rozvojových projektů důležitých pro jejich město či obec. Jak budou tyto rozvojové projekty reálně vypadat, to se můžeme v této chvíli pouze domýšlet. S největší pravděpodobností však nepůjde o zachování dnes nezastavěné krajiny v částech navazujících na zastavěná území v přírodní podobě, případně o jejich využití jako oblastí s veřejnou zelení, ale naopak se bude jednat o výstavbu nejrůznějšího typu.

Uvolněním pozemků v koridoru, který je dnes chráněn jako územní rezerva DOL, bude vytvořen obrovský tlak na zastupitelstva měst a obcí, aby se tyto pozemky staly součástí zastavěného území nebo aby byly v územních plánech vymezeny jako zastavitelné plochy. Jejich cena se totiž takovou změnou územního plánu zvýší i více jak stonásobně. A po změně územního plánu pak přijde druhá vlna tlaků, která bude představovat snahu získat stavební a jiná povolení na výstavbu v těchto částech volné krajiny. Žádnému z těchto tlaků nebudou komunální politici ani úředníci na stavebních úřadech schopni dlouho čelit, přičemž v nejednom případě budou zcela určitě sami komunální politici aktivními prosazovateli a obhájci změn územních plánů a nové výstavby.

Je tedy možné uzavřít, že symbolické zablokování ekonomicky naprosto nereálného projektu DOL přinese v blízké budoucnosti zcela reálné a v některých případech i velmi rozsáhlé stavební aktivity v údolích řek Moravy a Odry. Úspěšně jsme tak sice porazili virtuální zlo, ale také vytvořili podmínky pro reálné pokračování devastace krajiny v širokých údolích našich řek.