Belbo.cz

Jako by nestačil kůrovec!

Jezdíte vlakem? Víte, kolik kilometrů železničních tratí prochází lesními porosty a kolik kilometrů železnic doprovázejí stromy, které nejsou součástí lesa? Takovou informaci nemá velmi pravděpodobně ani Správa železniční dopravní cesty a zcela určitě jí nedisponuje paní poslankyně Květa Matušovská. A přesto právě tato paní poslankyně usoudila, že stromy ve volné krajině rostoucí v blízkosti železničních tratí představují tak zásadní ohrožení, že je nutné přestat je zákonem chránit. Proto napsala v rámci projednávané novely zákona o drahách pozměňovací návrh, který by umožnil kácet dřeviny v tzv. „obvodu dráhy“ a v jejím ochranném pásmu zcela libovolně a hlavně bez povolení orgánů ochrany přírody. Poslankyně Matušovská odůvodňuje svůj návrh argumentem, že „celkový počty spadlých stromů do kolejiště za roky 2014 až 2017 byl 669!“ (sic!) Byly to snad všechno stromy rostoucí ve volné krajině? Pochybuji! Dokonce si troufnu odhadnout, že většina z těchto stromů byly stromy rostoucí v lesních porostech. Nevím pochopitelně, jestli paní poslankyně nemá v plánu předložit také novelu lesního zákona, ve kterém by železničářům dovolila kácet stromy bez povolení státní správy lesů. Domnívám se ale, že by ji ministr zemědělství Toman s takovým nápadem poslal “do háje”. Ochrana přírody je v tomto případě ale bohužel v roli otloukánka bez zastání a návrh paní poslankyně proto není prvním případem, kdy se poslanci pokoušejí omezit kompetence úřadů chránících přírodu.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se v posledních letech snaží opakovaně obcházet zákon o ochraně přírody a krajiny pomocí obskurních právních výkladů a opakovaně se pokouší prosadit svoji svéráznou představu o nutnosti odstraňování dřevin z okolí železničních tratí. A v několika případech byla také za nepovolené kácení v nedávné době pravomocně potrestána Českou inspekcí životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředích si je vědomo, že existují jednotlivé případy stromů rostoucích mimo les, které představují riziko pro bezpečný provoz železnice. Proto samo po domluvě se SŽDC navrhlo úpravu zákona, která již před pár lety vstoupila v platnost a která správě umožňuje kácet bez zbytečné byrokracie a současně zajišťuje dostatečnou ochranu dřevin. Tato úprava zákona však, jak se zdá, SŽDC ani poslankyni Matušovské nestačí. Považují nejspíš za správné postupně vykácet všechny nelesní i lesní dřeviny rostoucí v obvodu dráhy a dokonce i v ochranném pásmu, což je obvykle pás široký desítky metrů na obě strany podél železnice. Podle jejich návrhu bude místo úředního povolení stačit, pokud pracovníci SŽDC usoudí, že právě tyto dřeviny představují „ohrožení dráhy“. Přičemž paní poslankyně definuje jako „dřevinu ohrožující bezpečnost dráhy“ každý strom rostoucí v lese i mimo les, který „při svém pádu může zasáhnout do průjezdného průřezu dráhy“. Kolik takových stromů bude? Tisíce? Desetitisíce?!

A aby toho nebylo málo, tak pozměňovací návrh předpokládá, že Drážní úřad bude moci nařizovat odstranění dřevin na soukromých pozemcích (lesních i nelesních) a pokud vlastník neuposlechne písemnou výzvu nebo si ji z nějakého důvodu nepřevezme, odstraní úřad dřeviny bez souhlasu vlastníka, na jeho pozemku a za jeho peníze. Zkrátka vítejte zpět v reálném socialismu!

Jako by nestačilo, že v českých lesích řádí kůrovcová kalamita! Návrh poslankyně Matušovské umožnit bezhlavé kácení dřevin podél železničních tratí je důkazem, že vedení SŽDC místo řádné správy státního majetku považuje za důležitější lobbistický boj proti stromům, které jsou pro ni zřejmě „úhlavním nepřítelem“.