Belbo.cz

Riziko politizace procesu EIA

Hodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. Proces EIA) patří mezi základní pilíře ochrany životního prostředí. Jeho uzákonění v devadesátých letech minulého století patřilo k významným krokům na cestě k systematické a skutečně odborné ochraně životního prostředí v České republice.

Význam procesu EIA je možné spatřovat ve více rovinách. První rovinou je komplexní a skutečně odborné posouzení vlivu konkrétního záměru na všechny složky životního prostředí. To je důležité, chceme-li zodpovědně chránit nejenom zdraví obyvatel České republiky, ale také existující přírodní či krajinné hodnoty. Druhá rovina je rovinou podnikatelské a ekonomické jistoty, pro kterou je EIA nástrojem skutečně odborného a tedy i spravedlivého přístupu ke všem záměrům, které mají správní orgány posuzovat.

Proces EIA má zákonem daná jasná pravidla a pracovníci státní správy jsou povinni se těmito pravidly řídit. Pouze odborné argumenty a jasně stanovená procesní pravidla mohou být podkladem pro rozhodování orgánů státní správy v procesu EIA. A emoce, nálady obyvatelstva nebo tzv. „veřejné mínění“ za odborný argument skutečně považovat nemůžeme. Stejně jako politické deklarace nebo politické sliby uvedené ve volebních programech.

Pokud bychom dnes nebo kdykoli v budoucnu dovolili, aby bylo odborné posuzování vlivu na životní prostředí nahrazeno politickým rozhodováním vlivných představitelů politických stran či hnutí, vrátili bychom se v této oblasti hluboko před rok 1990. Doufám, že si tuto skutečnost uvědomují nejenom hejtmani a radní krajských vlád, ale také současní i budoucí stínoví či nestínoví ministři životního prostředí.