Belbo.cz

Vystoupení při veřejném slyšení na téma “Potřebuje ČR vodní koridor Dunaj – Odra – Labe?” v Senátu

Studie proveditelnosti měla podle vládního úkolu prověřit účelnost a reálnost záměru, a to včetně environmentálních hledisek. To se bohužel nestalo. MŽP již v průběhu zpracování studie dalo ministerstvu dopravy více jak 170 připomínek, které zpracovatelé využili pouze částečně. V rámci meziresortního připomínkového řízení nebylo do dnešního dne řádně vypořádáno několik desítek zásadních připomínek MŽP. Nelze tedy souhlasit s názorem, že existuje “platná” studie proveditelnosti. Samo slovo “platná” nemá žádnou hodnotu. Důležitý je skutečný obsah studie, která musí být nezpochybnitelná a odborně akceptovatelná.

Zpochybnitelné použití metodiky hodnocení biotopů a platných metodik ekonomického hodnocení je určitě závažným nedostatkem studie, které by samo o sobě mohlo být důvodem k jejímu přepracování. Pro MŽP jsou však, zcela pochopitelně, zásadní především nedostatky spočívající v absenci vyhodnocení některých environmentálních aspektů (např. vlivy na půdu) a nedostatky spočívající v absenci závěrů k platným legislativním limitům v oblasti ochrany životního prostředí.

Snahu ministerstva dopravy přesunout vyhodnocení environmentálních aspektů do procesu SEA nemohu akceptovat. Podle platné legislativy posuzuje proces SEA koncepce, za něž jsou podle platného Zákona o posuzování vlivů na ŽP považovány strategie, politiky, plány a programy. Projektový záměr vodní cesty D-O-L zjevně koncepcí není a nebude jí ani případě, pokud by mu ministerstvo dopravy dalo název “koncepce”. MŽP jako gestor Zákona o posuzování vlivů na ŽP bude, ostatně jako vždy, posuzovat dokument z obsahového, chcete-li materiálního hlediska, a nikoli podle jeho názvu.

Poslední, co bych rád zmínil, je zásadní rozpor studie proveditelnosti se Strategií přizpůsobení se změně klimatu, která byla schválena Vládou ČR v roce 2015. Konkrétně se jedná o rozpor se základními principy adaptační strategie, jako jsou integrovaný přístup při posuzování vhodnosti opatření, prioritní realizace řešení s nízkými negativy na straně rizik a nákladů a také princip zabránění nevhodným adaptacím. Podle názoru MŽP nemůže být záměr vodní cesty D-O-L považován za adaptační opatření ke zmírnění dopadů klimatické změny.

Věřím, že se bude ministerstvo dopravy zásadními nedostatky studie proveditelnosti vážně zabývat.