Belbo.cz

Inspirace senátní půdou

Půda je nenahraditelným přírodním zdrojem plnícím celou řadu funkcí. Ochrana půdy v České republice je typickým příkladem, kdy současná společnost žije na dluh a na úkor budoucích generací. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) z roku 1992, který má půdu chránit, je ze strany nejrůznějších zájmových skupin pravidelně trhán na kusy a oslabován vkládáním nejrůznějších výjimek. Opakovaně se objevují snahy dávat obcím pravomoc „betonovat“ zemědělskou půdu mimo zastavěná území bez povinnosti získat souhlas orgánu ochrany ZPF nebo alespoň s minimálním dopadem na výši poplatku za zábor půdy.

V Poslanecké sněmovně i v Senátu zaznívají hlasy, ať si státní úřady hlídají zábory zemědělské půdy pouze v procesu územního plánování a poté ať již nezasahují do územních a stavebních řízení. S touto „podnětnou“ myšlenkou přichází opakovaně pan poslanec Petr Bendl a v posledních dnech ji na jednání senátního výboru prosazoval také senátor Radko Martínek. Věřím, že oba pánové velmi dobře znají nejenom proces územního plánování, ale také platné znění zákona o ochraně ZPF, a že domýšlejí dopady svých návrhů.

„Jednoduchý“ postup, kdy by souhlas se záborem zemědělské půdy byl orgánem ochrany ZPF vysloven již v procesu územního plánování, by musel být současně doplněn vyměřením odvodu za zábor zemědělské půdy. Pomineme-li skutečnost, že plochy pro výstavbu jsou v územních plánech vymezovány ve větším rozsahu, než bývá skutečná plocha „zabetonované“ půdy, je zcela jasné, že při takovém „jednoduchém“ postupu by plátcem odvodu za zábor zemědělské půdy vymezené v územním plánu jako plocha pro výstavbu musela být obec, která by daný územní plán schvalovala. Na obce by se tím přenášela finanční zátěž spojená s placením poplatku, a to i u záměrů realizovaných soukromými subjekty.

Věřím, že naši zákonodárci jsou vedeni skutečně upřímnou snahou zjednodušit legislativu a snížit administrativní zátěž občanů a obcí a že jejich podnětné myšlenky necílí na úplně odstranění poplatků za betonování zemědělské půdy a na další výrazné oslabení ochrany půdy v České republice.